Oznamy a novinky

Harmonogram vývozov odpadu 2017

01. 03. 2017 09:48

Dostupné na:

http://malezaluzie.sk/storage/dokumenty/2017/harmonogram-vyvozov-odpadu-2017.pdf

Obecná knižnica

21. 01. 2017 20:16 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Obecná knižnica bude dočasne otvorená každú stredu od 15:30 do 16:30 hodiny.

Vybrané zo zákona 282/2002 a VZN obce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

14. 12. 2016 12:52 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vážení občania,

V poslednom, čase sa množia sťažnosti občanov na psov voľne behajúcich po dedine. Preto prosíme všetkých majiteľov psov, aby rešpektovali znenie zákona 282/2002 Z.z. a VZN obce, ktorým sa upravujú podmienky držania psov.
Vodiť psa mimo chovné priestory alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad.
Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
Voľný pohyb psov bez vôdzky je zakázaný v celom intraviláne obce Malé Zálužie, to znamená v zastavanej časti obytnými domami a zakázaný je vstup so psom na cintorín.
Ďalej je zakázané:
- opustiť psa na verejnom priestranstve bez uviazania
- opustiť nebezpečného psa alebo ho zanechať bez dozoru na verejnom priestranstve, aj keď je priviazaný a opatrený náhubkom.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto vedie psa povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Upozorňujeme vás, že ste povinní postarať sa, aby váš pes nepobehoval po ulici a verejných priestranstvách voľne bez dozoru.